Lợi Ích Mười Năm Trồng Cây
Lợi Ích Trăm Năm Trồng Người

Tổ chức

Ban giám hiệu

img-tintuc-in-ex.jpg
·         Năm học 2005 – 2008
o    Hiệu trưởng:            Cô Phan Thị Ngọc Liên

o    Phó hiệu trưởng:    Thầy Dương Thành Tài
                                        Cô Ngô Lê Ý Trang
·         Năm học 2008 – 2009
o    Hiệu trưởng:           Cô Phan Thị Ngọc Liên (nghỉ hưu từ 01/05/2009)
                                        Thầy Trịnh Công Thuận (nhận nhiệm vụ từ 01/05/2009)
 o   Phó hiệu trưởng:    Thầy Dương Thành Tài
                                        Cô Nguyễn Thị Minh Phương
·         Năm học 2009 – 2010
o    Hiệu trưởng:           Thầy Trịnh Công Thuận

o    Phó hiệu trưởng:    Thầy Dương Thành Tài
                                        Cô Nguyễn Thị Minh Phương
·           Năm học 2010 - 2012
o    Hiệu trưởng:           Thầy Trịnh Công Thuận

o    Phó hiệu trưởng:    Thầy Dương Thành Tài
                                        Cô Đào Thị Thu Hằng
·         Từ năm học 2012 - 2013 đến nay:
o    Hiệu trưởng:           Thầy Trịnh Công Thuận

o    Phó hiệu trưởng:   Thầy Nguyễn Đức Anh Khoa                                                   
                                             Cô Đào Thị Thu Hằng